• 199,000 تومان در ماه
 • سازمانی
 • 100 حساب کاربری
 • تعداد پرسشنامه های نامحدود
 • جمع آوری اطلاعات از طریق وب، کیوسک، تبلت و پیامک
 • پاسخ نامه های نامحدود
 • 5,000 رایانامه در ماه
 • همه نوع سؤال
 • پشتیبانی تلفنی در ساعات اداری و رایانامه ۷/۲۴
 • گزارش های ساده، پیشرفته و دریافت داده های خام
 • ایجاد پرسشنامه هوشمند
 • سفارشی سازی
 • گزارش ساز
 • امکان به اشتراک گذاری پرسشنامه با دیگران
 • طراحی، انتشار و تحلیل نتایج به صورت گروهی
 • مدیریت کاربران و دسترسی ها
 • 89,000 تومان در ماه
 • حرفه ای
 • 1 حساب کاربری
 • 20 پرسشنامه
 • جمع آوری اطلاعات از طریق وب، کیوسک، تبلت و پیامک
 • پاسخ نامه های نامحدود
 • 1,000 رایانامه در ماه
 • همه نوع سؤال
 • پشتیبانی تلفنی در ساعات اداری و رایانامه ۷/۲۴
 • گزارش های ساده، پیشرفته و دریافت داده های خام
 • ایجاد پرسشنامه هوشمند
 • سفارشی سازی
 • گزارش ساز
 • 39,000 تومان در ماه
 • پیشرفته
 • 1 حساب کاربری
 • 10 پرسشنامه
 • جمع آوری اطلاعات از طریق وب
 • 1,000 پاسخ نامه
 • 100 رایانامه در ماه
 • همه نوع سؤال
 • پشتیبانی تلفنی در ساعات اداری و رایانامه ۷/۲۴
 • گزارش های ساده، پیشرفته و دریافت داده های خام
 • ایجاد پرسشنامه هوشمند
 • رایگان
 • پایه
 • 1 حساب کاربری
 • 3 پرسشنامه
 • جمع آوری اطلاعات از طریق وب
 • 100 پاسخ نامه
 • 10 رایانامه در ماه
 • همه نوع سؤال
 • پشتیبانی توسط رایانامه در ساعات اداری
 • گزارش های ساده